$v) { $panstwa[$k] = trim($v); } if(isset($_GET['bieg'])) $_POST['bieg'] = $_GET['bieg']; else if(isset($_POST['bieg'])) $_GET['bieg'] = $_POST['bieg']; if (!isset($_GET['bieg'])) { echo "Błąd numeru biegu. Nie podano numeru biegu."; die(); } // pobranie danych biegu $r = mysql_query("SELECT * FROM tabela_wyniki WHERE id_wyniki = '{$_GET['bieg']}' "); $bieg_info = mysql_fetch_assoc($r); if ($bieg_info === false) { echo "Błąd numeru biegu. Bieg nie istnieje"; die(); } //pobieranie danych zapisów $r = mysql_query("SELECT *, UNIX_TIMESTAMP(data_otwarcia) AS data_otwarcia_timestap FROM parametry_zapisow WHERE id_wyniki = '{$_GET['bieg']}' "); $bieg_zapisy = mysql_fetch_assoc($r); if ($bieg_zapisy === false) { echo "Błąd numeru biegu. Bieg nie ma ustalonych parametrów zapisów."; die(); } echo "
Zapisy na zawody: {$bieg_info['nazwa_biegu']}
Miejsce zawodów: {$bieg_info['miejsce']}
Data startu: {$bieg_info['data']}
Strona www Organizatora: {$bieg_info['link_www']}
Lista startowa: Aktualna lista startowa"; if (!empty($bieg_info['link_do_loga'])) { echo ""; } echo "

"; if (!$bieg_zapisy['czy_otwarte']) { echo "Zapisy na bieg są zamknięte!"; die(); } if (time() < $bieg_zapisy['data_otwarcia_timestap']) { echo "Zapisy na bieg zostaną otwarte dnia: {$bieg_zapisy['data_otwarcia']}"; die(); } if ($bieg_zapisy['czy_wstrzymane']) { echo "Zapisy na bieg są wstrzymane."; die(); } $koszulki_rozmiary = array(); if (!empty($bieg_zapisy['koszulki'])) { $koszulki_rozmiary = explode(",", $bieg_zapisy['koszulki']); foreach($koszulki_rozmiary as $k => $v) { $koszulki_rozmiary[$k] = trim($v); } } $potwierdzone = false; //jesli byl wyslany formularz przechodzimy do obsługi danych if(isset($_POST['wyslij']) || isset($_POST['cofnij']) || isset($_POST['potwierdz'])) { //Obrabiamy wszystkie zmienne przekazane metodą POST foreach ($_POST AS $klucz => $wartosc) { $wartosc= trim($wartosc);//usuwamy białe znaki if (get_magic_quotes_gpc()) $wartosc= stripslashes($wartosc); $wartosc=htmlspecialchars($wartosc, ENT_QUOTES); $_POST[$klucz]=$wartosc; } $imie=$_POST['imie']; $kod=$_POST['kod']; $miasto=$_POST['miasto']; $email=$_POST['email']; $nazwisko=$_POST['nazwisko']; $klub=$_POST['klub']; $miasto=$_POST['miasto']; $kraj=$_POST['kraj']; $rok_urodzenia=$_POST['rok_urodzenia']; $miesiac_urodzenia=$_POST['miesiac_urodzenia']; $dzien_urodzenia=$_POST['dzien_urodzenia']; //////////////////////////////////////// // dodatkowe dane kolarzy //////////////////////////////////////// // $pesel = $_POST['pesel']; $nr_telefonu = $_POST['nr_telefonu']; $ulica = $_POST['ulica']; $numer_domu = $_POST['numer_domu']; $numer_lokalu = $_POST['numer_lokalu']; $powiat = isset($_POST['powiat']) ? $_POST['powiat'] : false; $powiat = $powiat == 'Tak' ? true : $powiat; // $staszyce = isset($_POST['staszyce']) ? $_POST['staszyce'] : false; // $staszyce = $staszyce == 'Tak' ? true : $staszyce; $szkola = isset($_POST['szkola']) ? $_POST['szkola'] : false; $szkola = $szkola == 'Tak' ? true : $szkola; $niepelnosprawni = isset($_POST['niepelnosprawni']) ? $_POST['niepelnosprawni'] : false; $niepelnosprawni = $niepelnosprawni == 'Tak' ? true : $niepelnosprawni; // $hobby = isset($_POST['hobby']) ? $_POST['hobby'] : false; // $hobby = $hobby == 'Tak' ? true : $hobby; /* $regulamin = isset($_POST['regulamin']) ? $_POST['regulamin'] : false; $regulamin = $regulamin == 'tak' ? true : $regulamin; */ $plec=$_POST['plec']; //$ubezpieczenie = $_POST['ubezpieczenie']; $koszulka = isset($_POST['koszulka']) ? $_POST['koszulka'] : ""; if (isset($_POST['potwierdzone'])) $potwierdzone=$_POST['potwiedzone']; $blad_txt=''; $blad=false; //sprawdzamy czy jest wypełnine pole imie if(strlen($nazwisko)<2){ $blad_nazwisko ='Podaj nazwisko
'; $blad=true; } //$kraj = strtoupper($kraj); if(strlen($kraj)<3){ $blad_kraj ='Podaj kraj (3 literowy skrót)
'; $blad=true; } $plec = strtoupper($plec); if($plec != "M" && $plec != "K"){ $blad_plec ='Podaj płeć
'; $blad=true; } if(strlen($rok_urodzenia)!=4 || empty($miesiac_urodzenia) || empty($dzien_urodzenia)){ $blad_data_urodzenia ='Podaj datę urodzenia
'; $blad=true; } if(strlen($nazwisko)<2){ $blad_nazwisko ='Podaj nazwisko
'; $blad=true; } if(strlen($imie)<2){ $blad_imie ='Podaj imię
'; $blad=true; } //sprawdzamy czy jest prawidlowy kod pocztowy //if(!ereg ( '^[0-9]{2}-[0-9]{3}$' , $kod )){ if (empty($kod)) { $blad_kod ='Nieprawodłowy kod pocztowy
'; $blad=true; } if (empty($ulica)) { $blad_ulica ='Wpisz ulicę
'; $blad=true; } if (empty($numer_domu)) { $blad_numer_domu ='Wpisz numer domu
'; $blad=true; } if ($bieg_zapisy['kwota_ubezpieczenie'] != 0 && empty($ubezpieczenie)) { $blad_ubezpieczenie = "Wybierz ubezpieczenie"; $blad=true; } //sprawdzamy czy jest podane miasto if(strlen($miasto)<2){ $blad_miasto ='Podaj miasto
'; $blad=true; } //sprawdzamy czy jest podany prawidłowy adres e-mail if(!preg_match('|^[_a-z0-9.-]*[a-z0-9]@[_a-z0-9.-]*[a-z0-9].[a-z]{2,3}$|e', $email)){ $blad_email ='Podaj prawidłowy adres e-mail
'; $blad=true; } /* if (!$regulamin) { $blad_regulamin ='Wymagana akceptacja regulaminu
'; $blad=true; } */ //tu by trzeba sprawdzić czy zaznaczono ktorykolwiek dynks - przynajmniej jeden //sprawdzic to // if ((!$jazda_indywidualna) AND (!$start_wspolny) AND (!$hobby)) // { // $blad_jazda_indywidualna ='Wybierz przynajmniej jeden rodzaj wyścigu
'; // $blad=true; // } ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// if(!$blad) { if (isset($_POST['potwierdz'])) { $kraj = substr($kraj, 0, 3); //poprawne dane - robmy z nimi co trzeba (zapisujemy do bazy danych itp.) $q = "INSERT INTO zawodnicy (imie, nazwisko, klub, miejscowosc, kod_pocztowy, ulica, numer_domu, numer_lokalu, kraj, rok_urodzenia, miesiac_urodzenia, dzien_urodzenia, plec, mejl, nr_telefonu) VALUES ('$imie', '$nazwisko', '$klub', '$miasto', '$kod', '$ulica', '$numer_domu', '$numer_lokalu', '$kraj', '$rok_urodzenia', '$miesiac_urodzenia', '$dzien_urodzenia', '$plec', '$email', '$nr_telefonu' ) ON DUPLICATE KEY UPDATE id_zawodnicy=LAST_INSERT_ID(id_zawodnicy), klub = '$klub', miejscowosc = '$miasto', kod_pocztowy = '$kod', ulica = '$ulica', numer_domu = '$numer_domu', numer_lokalu = '$numer_lokalu', kraj = '$kraj', rok_urodzenia = '$rok_urodzenia', miesiac_urodzenia = '$miesiac_urodzenia', dzien_urodzenia = '$dzien_urodzenia', plec = '$plec', mejl = '$email', nr_telefonu = '$nr_telefonu'"; $r = mysql_query($q); $id = mysql_insert_id(); // $ubezpieczenie = substr($ubezpieczenie,0,1) == 'T' ? "TRUE" : "FALSE"; //$razem_kwota = $bieg_zapisy['kwota_wpisowe']; //$razem_kwota += $ubezpieczenie == "TRUE" ? $bieg_zapisy['kwota_ubezpieczenie'] : 0; $q = "INSERT INTO R_zawodnicy_zapisy (id_zawodnicy, id_wyniki, czas_zapisania, zaplacone, rozmiar_koszulki, kat_dod_1, kat_dod_2, kat_dod_3) VALUES ('$id', '{$_GET['bieg']}', now(), FALSE, '$koszulka', '$powiat', '$szkola', '$niepelnosprawni') ON DUPLICATE KEY UPDATE czas_zapisania = now(), rozmiar_koszulki = '$koszulka', kat_dod_1= '$powiat', kat_dod_2= '$szkola', kat_dod_3 = '$niepelnosprawni'"; $r3 = mysql_query($q); $q = "INSERT INTO R_zawodnicy_wyniki (id_zawodnicy, id_wyniki) VALUES ('$id', '{$_GET['bieg']}')"; $r2 = mysql_query($q); if ($r === true) { echo "

Dziękujemy. Twoje dane zostały zapisane.


"; //echo "

Kwota do zapłaty $razem_kwota PLN


"; } else { echo "błąd zapisu danych, prosze spróbować ponownie.
Gdyby problem się powtarzał proszę o kontakt biuro@f-time.pl"; } die(); } } else { //cos jest zle – wyświetlamy stosowne komunikaty echo $blad_txt; } } else { //wypelniamy zmienne pustymi danymi jesli formularz nie został jeszcze wysłany $imie=''; $kod=''; $miasto=''; $email=''; $nazwisko=''; $klub=''; $miasto=''; $kraj='POL'; $rok_urodzenia=''; $miesiac_urodzenia=''; $dzien_urodzenia=''; //$pesel = ''; $nr_telefonu = ''; $plec=''; $ulica=''; $numer_lokalu=''; $numer_domu=''; $powiat = ''; $staszyce = ''; $szkola = ''; $niepelnosprawni = ''; // $hobby = ''; $regulamin = '0'; $koszulka = ''; $ubezpieczenie = ''; } //wyswietlamy formularz $disabled = ""; $readonly = ""; echo '
'; if (isset($_POST['wyslij']) && (!$blad)){ echo "Potwierdź poniższe dane:

"; $disabled = " disabled='disabled' "; $readonly = " readonly='readonly' "; } echo ''; if (isset($blad_imie)) echo "
$blad_imie
"; echo '
'; echo ''; if (isset($blad_nazwisko)) echo "
$blad_nazwisko
"; echo '
'; echo ''; if (isset($blad_kod)) echo "
$blad_kod
"; echo '
'; echo ''; if (isset($blad_miasto)) echo "
$blad_miasto
"; echo '
'; echo ''; if (isset($blad_ulica)) echo "
$blad_ulica
"; echo '
'; echo ''; echo '
/
'; if (isset($blad_numer_domu)) echo "
$blad_numer_domu
"; echo '
'; echo ""; if (empty($readonly)) { echo ""; } else { echo ''; } /*echo "";*/ if (empty($readonly)) { echo ""; } else { echo ''; } if (empty($readonly)) { echo ""; } else { echo ''; } if (isset($blad_data_urodzenia)) echo "
$blad_data_urodzenia
"; echo '
'; //////////////////////////////////////// // dodatkowe dane kolarzy //////////////////////////////////////// //echo ' '; //echo '
'; echo ' '; if (isset($blad_klub)) echo "
$blad_klub
"; echo '
'; echo ""; if (empty($readonly)) { echo "
"; if (isset($blad_plec)) echo "
$blad_plec
"; } else { echo ''; } //echo ''; echo ""; if (empty($readonly)) { echo ""; } else { echo ''; } if (isset($blad_kraj)) echo "
$blad_kraj
"; echo '
'; echo ''; if (isset($blad_email)) echo "
$blad_email
"; echo '
'; //////////////////////////////////////// // dodatkowe dane kolarzy //////////////////////////////////////// echo ' '; echo '
'; if (!empty($koszulki_rozmiary)) { echo ""; if (empty($readonly)) { echo ""; } else { echo ''; } } echo '
'; /*if ($bieg_zapisy['kwota_wpisowe'] != 0) { echo ''; } echo '
'; */ if ($bieg_zapisy['kwota_ubezpieczenie'] != 0) { echo ""; if (empty($readonly)) { echo "
"; if (isset($blad_ubezpieczenie)) echo "
$blad_ubezpieczenie
"; } else { echo ''; } } // zaznaczenie wyscigow w ktorych bierze udzial zawodnik //formularz przed wyslaniem do potwierdzenia if (empty($readonly)) { $powiat_checked = $powiat ? " checked='checked' " : ""; echo ''; } else { if($powiat){ echo ''; } else { echo ''; } } if (isset($blad_powiat)) echo "
$blad_powiat
"; echo '
'; /*if (empty($readonly)) { $szkola_checked = $szkola ? " checked='checked' " : ""; echo ''; } else { if($szkola){ echo ''; } else { echo ''; } } if (isset($blad_szkola)) echo "
$blad_szkola
"; echo '
'; */ if (empty($readonly)) { $niepelnosprawni_checked = $niepelnosprawni ? " checked='checked' " : ""; echo ''; } else { if($niepelnosprawni){ echo ''; } else { echo ''; } } if (isset($blad_niepelnosprawni)) echo "
$blad_niepelnosprawni
"; echo '
'; /* if (empty($readonly)) { $hobby_checked = $hobby ? " checked='checked' " : ""; echo ''; } else { if($hobby){ echo ''; } else { echo ''; } } if (isset($blad_hobby)) echo "
$blad_hobby
"; echo '
'; */ ///////////////////////////////////////////////////////////// /* if (empty($readonly)) { $reg_checked = $regulamin ? " checked='checked' " : ""; echo ''; } else { echo ''; } if (isset($blad_regulamin)) echo "
$blad_regulamin
"; echo '
'; */ if (!isset($_POST['wyslij']) || $blad) { echo '
'; } else { echo ' '; } ?>